Hoogoplopende gemoederen in de Tweebosbuurt in Rotterdam

“De sloop van de Tweebosbuurt is mogelijk in strijd met mensenrechten”, dat bleek uit een brief van de Verenigde Naties aan de Nederlandse overheid. Wat speelt er in deze buurt, en hoe komt het dat nu zelfs de VN zich hier nu over uitspreekt?

De Tweebosbuurt is een vooroorlogse buurt in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Vroeger was dit stadsdeel vervallen en was er veel criminaliteit. Dit is echter aan het veranderen, denk maar aan de ontwikkelingen op de Kop van Zuid en in Katendrecht. Deze wijken kunnen tegenwoordig als een van de hipste wijken van Rotterdam worden gezien, wat bijvoorbeeld ook terug te zien is aan de aanwezigheid van voorzieningen als de Fenix Food Factory. Omdat dit deel van Rotterdam geleidelijk meer in trek is, worden er ook steeds meer nieuwbouwplannen gemaakt in dit deel van de stad. Zo ook in de Tweebosbuurt, waar nu ruim 500 sociale huurwoningen worden gesloopt door de woningcorporatie Vestia. Het idee is dat de nieuwbouw nodig is omdat de woningen verouderd zijn, de buurt een verslechterd imago heeft en dat de buurt door deze plannen ‘diverser’ wordt. In de praktijk pakt dit toch iets anders uit. Er komen namelijk minder, maar grotere, woningen terug, die voornamelijk in de vrije huursector en in de koopsector vallen. Deze zijn onbetaalbaar voor de huidige bewoners. Zij zijn aangewezen op de slechts 137 woningen die in de sociale sector vallen. Dit resulteert in dat vele bewoners hun heil ergens anders moeten gaan zoeken, wat heeft geleid tot onrust en ontevredenheid onder de huidige bewoners van de buurt.

De zorgen van de VN gaan dieper dan de vele bewoners die moeten verhuizen. Door de huidige plannen zou het recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning in gevaar komen. Er vindt een vermindering aan betaalbare woningen plaats, wat vooral mensen in een kwetsbare positie treft en armoede en dakloosheid tot gevolg kan hebben. Ook zouden de bewoners te weinig alternatieven zijn geboden: een urgentieverklaring is te beperkt in de huidige woningmarkt. Het beleid zou tevens discriminerende eigenschappen hebben: in de buurt wonen veel migranten en minderheden, die nu extra hard worden getroffen.

Naast de hard getroffen bewoners heeft de VN ook kritiek geuit op de sloopprocedure zelf: de sloop zou zijn gepresenteerd als een al genomen besluit, terwijl de gemeenteraad hier nog over moest stemmen. Hierin zijn huurdersrechten geschonden. Bovendien heeft de VN twijfels bij de intenties van de woningbouwcorporatie Vestia, die in het verleden grote financiële verliezen geleden heeft. Er wordt gevreesd dat de sloop deze verliezen moet goedmaken, in plaats van dat de corporatie zich bezighoudt met het aanbieden van betaalbare woningen.

Al met al stevige kritiek van de VN, maar de gemeente en Vestia zeggen zich er niet in te herkennen. Zij menen dat de rapporteurs van de VN zich hebben gebaseerd op onvolledige, en ook niet altijd kloppende, informatie. Met andere woorden: de sloop wordt gewoon voortgezet.

Precies een week geleden ging de sloop dan ook echt van start, tot verdriet van de bewoners. Veel van de buurtinwoners hebben zich hier namelijk jarenlang tegen verzet: van protesten bij de Tweede Kamer tot rechtszaken. Een klein groepje bewoners protesteert nog steeds: er lopen bijvoorbeeld nog een paar hoger beroepsprocedures over de ontbinding van de huurcontracten. Een deel van de bewoners gaat nog verder met actie voeren en demonstreren, zo is er een nieuw werkwoord bedacht ‘tweebossen’: ofwel het wegjagen van mensen in een lagere sociaaleconomische positie in een wijk. Deze demonstraties houden de bewoners niet alleen voor eigen buurt maar ook om te voorkomen dat dit in andere wijken gebeurt.

Voor de bewoners is voorlopig het hoogst haalbare dat de sloopt ‘on hold’ wordt gezet. Zo zouden een aantal woonblokken van de sloop gered kunnen worden. De gemeente Rotterdam lijkt dit alleen niet van plan te zijn: op de website wordt alleen gesproken over actuele werkzaamheden. Op de website wordt ook nog genoemd dat er in de sloopwerkzaamheden rekening wordt gehouden met broedende vogels, wat natuurlijk heel fijn is maar het staat wel in schril contrast met hoe de sloopprocedure is verlopen voor de bewoners. 

Kopfoto: 3093594 via Pixabay https://pixabay.com/nl/photos/skyline-rotterdam-architectuur-1601187/